Varšavská smlouva

Informace pro zákazníky - letecká doprava

Mezinárodní letecká přeprava se v otázkách odpovědnosti za smrt nebo zranění cestujících, zpoždění cestujících a/nebo zavazadel a zničení, ztráty nebo poškození zavazadel cestujících řídí Montrealskou dohodou nebo Varšavskou smlouvou. Která smlouva/dohoda a za jakých podmínek se použije, závisí na tom, kterou smlouvu daná země podepsala a ratifikovala.

Země, které podepsaly a ratifikovaly Montrealskou dohodu, najdete na internetu - ZDE

Pokud se ustanovení Montrealské dohody (zatím) nepoužijí, použijí se ustanovení Varšavské smlouvy.

Informace o zásadách a obecném omezení odpovědnosti leteckého dopravce podle Varšavské smlouvy

V případě cest s cílem nebo mezipřistáním v jiné zemi, než ve které cesta začala, se na přepravu mohou vztahovat ustanovení Varšavské smlouvy, která obecně omezuje odpovědnost leteckého dopravce za smrt nebo zranění osob a za ztrátu nebo poškození zavazadel. Viz také: Informace pro cestující v mezinárodní letecké dopravě o zásadách a obecném omezení odpovědnosti leteckého dopravce.

Podmínky pro letecké služby

   Pro účely této dohody se "letenkou" rozumí jízdenka a zavazadlový lístek, jejichž součástí jsou následující pojmy a informace; "leteckým dopravcem" se rozumí jakýkoli letecký dopravce, který přepravuje nebo se zavazuje přepravit cestujícího nebo jeho zavazadla nebo poskytuje jiné služby v souvislosti s přepravou; "Varšavskou smlouvou" se rozumí smlouva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929, nebo výše uvedená smlouva podepsaná v Haagu dne 28. září 1955, podle toho, která smlouva se použije.
   Přeprava s jízdenkou podléhá pravidlům Varšavské smlouvy o odpovědnosti, pokud se nejedná o "mezinárodní přepravu" ve smyslu této smlouvy.
   Jinak se přeprava a další služby poskytované dopravcem řídí (I) podmínkami uvedenými na letence, (II) platnými tarify, (III) přepravními podmínkami dopravce a dalšími předpisy, které jsou součástí této smlouvy (a jsou na požádání k dispozici k nahlédnutí v kancelářích dopravce a pořadatele zájezdu); pro přepravu do/z destinací v USA nebo Kanadě platí tamní platné tarify.
   Název leteckého dopravce uvedený na letence může být zkrácený; plný nebo zkrácený název leteckého dopravce musí být uveden v tarifech, přepravních podmínkách, jiných předpisech nebo letových řádech. Adresou leteckého dopravce je letiště odletu uvedené na letence vedle první zkratky názvu dopravce. Dohodnutá místa zastávek jsou místa uvedená na letence nebo v letových řádech leteckého dopravce jako místa plánovaných zastávek v příslušném itineráři. Přeprava uvedená na letence a prováděná postupně několika leteckými dopravci se považuje za jednu přepravu.
   Letecký dopravce, který vydává letenku k přepravě, jedná výhradně jako jeho zástupce.
   Vyloučení nebo omezení odpovědnosti leteckého dopravce se vztahuje rovněž na jeho zástupce, zaměstnance a zmocněnce, jakož i na jakoukoli jinou osobu, jejíž letadlo dopravce používá k přepravě, včetně jejích zástupců, zaměstnanců a zmocněnců.
   Odbavená zavazadla budou předána držiteli letenky. V případě poškození zavazadla na mezinárodních letech je třeba podat písemnou stížnost letecké společnosti ihned po zjištění poškození, nejpozději však sedmý den od data doručení zavazadla. V případě zpoždění musí být reklamace podána do 21 dnů od doručení zavazadla. V případě poškození zavazadla při jiných druzích přepravy platí příslušná ustanovení tarifů a přepravních podmínek.
   Každá jízdenka opravňuje cestujícího k přepravě v termínu a na trase, pro kterou byla rezervace místa provedena, a případně k potvrzení rezervace podle požadavků cestovní kanceláře. Nárok na přepravu se považuje za neplatný, pokud se cestující nedostaví na rezervovaný let.
   Letecký dopravce se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, aby cestujícího a jeho zavazadla přepravil včas.
   Cestující musí sám vyřídit úřední formality související s cestou, předložit požadované vstupní, výstupní a jiné doklady a dostavit se na letiště v čase stanoveném leteckým dopravcem, nebo pokud tento čas není stanoven, dostavit se k odbavovací přepážce v dostatečném předstihu před odletem.
   Žádný zástupce, zaměstnanec ani zmocněnec leteckého dopravce není oprávněn měnit, doplňovat nebo rušit jakékoli ustanovení této dohody.

Informace pro cestující v mezinárodní letecké dopravě o omezení odpovědnosti

Cestující, kteří ukončí svou leteckou cestu v jiné zemi, než ve které svou cestu zahájili, jsou tímto informováni, že ustanovení Varšavské smlouvy se mohou vztahovat na celou trasu, včetně kterékoli části cesty na území země odletu nebo země příletu. Pro cestující, kteří cestují do/z USA nebo s mezipřistáním v USA, smlouva a další zvláštní dohody, které jsou součástí platných ustanovení o tarifech, stanoví, že odpovědnost letecké společnosti, která takovou letenku vydala, a dalších leteckých společností, na které se vztahují zvláštní dohody, za smrt nebo zranění cestujících je ve většině případů omezena výší prokázané škody, avšak nepřesahuje limit 75 000 USD na cestujícího, a že výše uvedená odpovědnost do výše uvedeného limitu platí i v případě, že není zjištěna nedbalost na straně leteckého dopravce.

V případě cestujících letadlem letecké společnosti, na které se tyto zvláštní dohody nevztahují, cestujících, kteří necestují do/z USA, nebo cestujících, jejichž trasa nezahrnuje plánované mezipřistání v USA, je odpovědnost letecké společnosti ve většině případů omezena na částku přibližně 10 000 USD nebo 20 000 USD.

Jména leteckých společností, na které se nevztahují zvláštní dohody, jsou k dispozici na vyžádání ve všech prodejnách letenek těchto společností nebo u cestovní kanceláře.

Další krytí škod lze získat uzavřením individuálního pojištění. Takové pojistné krytí není nijak dotčeno omezením odpovědnosti leteckého dopravce podle Varšavské smlouvy nebo jiných uvedených zvláštních dohod. Další informace vám poskytne zástupce letecké společnosti, pojišťovna nebo organizátor cesty.

Pozor:

Výše uvedený limit 75 000 USD zahrnuje soudní náklady. Pokud je žaloba podána v zemi, jejíž právní předpisy stanoví samostatné přiznání soudních nákladů, činí limit 58 000 USD a nezahrnuje soudní náklady.

Informace o směrnicích ES 2027/97 a 889/02 o odpovědnosti leteckých společností v případě nehod

Odpovědnost letecké společnosti nebo letecké společnosti Společenství ve smyslu směrnic odpovídá rozměru definovanému Montrealskou dohodou.

Za "letecké společnosti" se považují společnosti provozující leteckou dopravu s platnou provozní licencí.

"Leteckými společnostmi Společenství" se rozumí letecké dopravní společnosti provozované v souladu se směrnicí (EHS).

č. 2407/92 uděleno platné povolení k provozu.