Montrealská dohoda

Informace pro zákazníky - letecká doprava
Na mezinárodní leteckou dopravu se vztahuje Montrealská dohoda nebo Varšavská smlouva ve věcech odpovědnosti za smrt nebo zranění cestujících, zpoždění cestujících a/nebo zavazadel a zničení, ztrátu nebo poškození cestovních zavazadel. Která smlouva/dohoda a za jakých podmínek se použije, závisí na tom, kterou smlouvu daná země podepsala a ratifikovala.

Země, které podepsaly a ratifikovaly Montrealskou dohodu, najdete online.

Pokud se ustanovení Montrealské dohody (zatím) nepoužijí, použijí se ustanovení Varšavská úmluva.

Informace pro cestující v mezinárodní letecké dopravě o pravidlech a obecném omezení odpovědnosti leteckého dopravce podle Montrealské dohody.
Mezinárodní letecká doprava může podléhat ustanovením Montrealské dohody, pokud se místo odletu a přistání podle dohody stran nachází na území obou smluvních států dohody. Ustanovení Montrealské dohody se rovněž použijí, pokud se místo odletu a přistání nachází na území pouze jednoho ze států, které jsou stranami dohody, ale předpokládá se mezipřistání na území jiného státu, i když tento stát není stranou dohody.

Montrealská dohoda stanoví pravidla odpovědnosti leteckého dopravce v případě úmrtí nebo zranění, zničení, ztráty nebo poškození zavazadel a zpoždění a může tuto odpovědnost omezit.

Podmínky pro poskytování letových provozních služeb

  1. Pro účely této dohody se "letenkou" rozumí jízdenka a zavazadlový lístek, jejichž součástí jsou následující pojmy a informace; "leteckým dopravcem" se rozumí každý letecký dopravce, který přepravuje nebo se zavazuje přepravit cestujícího nebo jeho zavazadla nebo poskytuje jiné služby v souvislosti s přepravou; "Montrealskou dohodou" se rozumí Dohoda o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999.
  2. Přeprava na letenku podléhá pravidlům Montrealské dohody o odpovědnosti, pokud se nejedná o "mezinárodní přepravu" ve smyslu této dohody.
  3. Jinak se přeprava a další služby poskytované dopravcem řídí (I) podmínkami uvedenými na letence, (II) platnými tarify, (III) přepravními podmínkami dopravce a dalšími předpisy, které jsou součástí této smlouvy (a jsou na vyžádání k dispozici k nahlédnutí v kancelářích dopravce a pořadatele zájezdu); pro přepravu do/z destinací v USA nebo Kanadě platí příslušné tarify.
  4. Název leteckého dopravce uvedený na letence může být zkrácený; plný nebo zkrácený název leteckého dopravce musí být uveden v tarifech, přepravních podmínkách, jiných předpisech nebo letových řádech. Adresou leteckého dopravce je letiště odletu uvedené na letence vedle první zkratky názvu dopravce. Dohodnutá místa zastávek jsou místa uvedená na letence nebo v letových řádech leteckého dopravce jako místa plánovaných zastávek v příslušném itineráři. Přeprava uvedená na letence a prováděná současně několika leteckými dopravci se považuje za jednu přepravu.
  5. Letecký dopravce, který vydává letenku k přepravě, jedná výhradně jako jeho zástupce.
  6. Vyloučení nebo omezení odpovědnosti leteckého dopravce se vztahuje rovněž na jeho zástupce, zaměstnance a zmocněnce, jakož i na jakoukoli jinou osobu, jejíž samliot dopravce použil k přepravě, včetně zástupců, zaměstnanců a zmocněnců této osoby.
  7. Odbavená zavazadla budou předána držiteli letenky. V případě poškození zavazadla na mezinárodních letech je třeba podat písemnou stížnost letecké společnosti ihned po zjištění poškození, nejpozději však sedmý den od data doručení zavazadla. V případě zpoždění musí být reklamace podána do 21 dnů od doručení zavazadla. V případě poškození zavazadla při jiných druzích přepravy platí příslušná ustanovení tarifů a přepravních podmínek.
  8. Každá jízdenka opravňuje cestujícího k přepravě v termínu a na trase, pro kterou byla rezervace místa provedena, a případně k potvrzení rezervace podle požadavků cestovní kanceláře. Nárok na přepravu se považuje za neplatný, pokud se cestující nedostaví na rezervovaný let.
  9. Cestující musí sám vyřídit úřední formality související s cestou, předložit požadované vstupní, výstupní a jiné doklady a dostavit se na letiště v čase stanoveném leteckým dopravcem, nebo pokud tento čas není stanoven, dostavit se k odbavovací přepážce v dostatečném předstihu před odletem.
  10. Žádný zástupce, zaměstnanec ani zmocněnec leteckého dopravce není oprávněn měnit, doplňovat nebo rušit jakékoli ustanovení této dohody.

Informace o rozsahu odpovědnosti v případě odškodnění za smrt nebo zranění
Neexistují žádné horní limity pro výši odpovědnosti za smrt nebo zranění cestujících. U nároků na odškodnění do výše 100 000 SDR (zvláštních práv čerpání) podle definice Mezinárodního měnového fondu (zaokrouhlená částka v národní měně) nemůže letecká společnost vznášet námitky. Nároky nad tuto částku může letecká společnost odmítnout, pokud prokáže, že její jednání nebylo zaviněno z nedbalosti nebo jiným způsobem.

Vyplácení záloh
V případě úmrtí nebo zranění cestujícího musí letecký dopravce do 15 dnů od určení osoby oprávněné k náhradě škody vyplatit zálohu na pokrytí naléhavých potřeb zraněné osoby. V případě úmrtí nesmí být záloha nižší než 16 000 SDR. Další krytí škody lze získat uzavřením individuálního pojištění. Toto pojistné krytí není nijak dotčeno omezením odpovědnosti leteckého dopravce podle Montrealské dohody nebo jiných uvedených zvláštních dohod. Další informace vám poskytne zástupce letecké společnosti, pojišťovny nebo cestovní kanceláře.

Informace o omezení odpovědnosti za zpoždění cestujících nebo zavazadel
V případě škody způsobené zpožděním odpovídá dopravce za přepravu cestujících pouze do výše 4 150 SDR na cestujícího, pokud letecká společnost nepřijala veškerá dostupná opatření k zabránění škody nebo pokud nebylo možné taková opatření přijmout.

Letecký dopravce odpovídá za škodu vzniklou v důsledku zpoždění přepravy zavazadel, pokud nepřijal veškerá dostupná opatření, aby škodě zabránil, nebo pokud nebylo možné taková opatření přijmout. Odpovědnost za škodu způsobenou zpožděním přepravy zavazadel je omezena na 1 000 zvláštních práv čerpání.

Od 17.5.2005 bude také možné uplatnit práva podle směrnice ES 261/04 ze dne 11.4.2004 o společné úpravě náhrad a pomoci cestujícím v případě neuskutečnění, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Informace o omezení odpovědnosti za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel
Letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel do výše 1 000 SDR. V případě zapsaných zavazadel existuje odpovědnost bez ohledu na zavinění, pokud zavazadlo nebylo poškozeno předem. V případě nezapsaného zavazadla odpovídá letecká společnost pouze za škodu, kterou zavinila.

Vyšší limit odpovědnosti za zavazadla
Vyšší limit odpovědnosti platí, pokud cestující učinil prohlášení v tomto smyslu nejpozději při odbavení a zaplatil dodatečný poplatek.

Odpovědnost smluvního a provádějícího leteckého dopravce
Pokud provádějící letecký dopravce není současně smluvním dopravcem, může cestující uplatnit nárok na náhradu škody u kteréhokoli z obou dopravců. Pokud je na letence uveden název nebo kód smluvního leteckého dopravce, považuje se za smluvního dopravce.

Některé letecké společnosti neodpovídají za cennosti, rozbitné předměty nebo předměty podléhající rychlé zkáze. Další informace získáte v kancelářích leteckých společností nebo u organizátorů cest.

Soudní náprava
Soudní žaloba o náhradu škody musí být podána do dvou let ode dne přistání letadla nebo ode dne, kdy letadlo mělo přistát.